Manpahiya

Albumgor Nangha: Manpahiya

Ailgane Abhuj Monhan - Sham kumar Singha
Aji Brindhabone Holi - Sham kumar Singha
Hari Hari bull Manhan - Sham kumar Singha

Hunhe - Sham kumar Singha
Jatra - Sham kumar Singha
Kihan Hunueile - Sham kumar Singha
Ningkor monha - Sham kumar Singha